SIMWOOD logo

Outnyttjade skogsresurser

 Deutsch   English   PT

Det finns en stor outnyttjad potential i Europas skogar. En stor andel av den finns i skogar som ägs av de cirka 16 miljoner privata skogsägare som ryms i Europa.

Skogsägandet förändras. Antalet skogsägare som bor på landsbygden och har möjlighet att själva aktivt bedriva skogsskötsel minskar. Den nya generationen skogsägare där många bor i städerna kan ha mindre intresse av att bruka sin mark eller prioritera annat än virkesproduktion.

Socio-ekonomiska faktorer och tekniska hinder

De viktigaste utmaningarna när det gäller ägandet av skogen är demografiska förändringar, ökad fragmentering av skogsarealer och svårigheter för enskilda skogsägare att förutsäga inkomster från virkesförsäljning.

  • Virke är inte längre högsta prioritet, utan skogens betydelse för rekreation och naturskydd ökar, och det finns behov av att integrera olika användningsområden för skogsmark.
  • I en situation med marginella eller svårförutsägbara inkomster måste nya brukningsmetoder vara ekonomiskt bärkraftiga, och därför behövs gemensamma lösningar för skogsskötseln.
  • Skogsägare och andra intressenter behöver få tillgång till nya kunskaper som de kan ha nytta av.

Miljöhänsyn

Ett hållbart skogsbruk ska förena skogsproduktionmed andra uppgifter som skogen står för och som samhället efterfrågar alltmer, som till exempel att bevara den biologiska mångfalden med ett rikt växt- och djurliv samt bevara och förbättra god vattenkvalitet.

Tree Småland

 

Find us from

EU flag
This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 613762.